XVII Sesja Rady Miejskiej (odwołana)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 26 marca br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, informuję że Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Radni zajmą się tylko projektami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 56 684 10 24 lub e-mailowego urzad[at]kowalewopomorskie[dot]pl.

Porządek XVII sesji:

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
c) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok,
e) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
f) złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”,
g) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
h) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kowalewo Pomorskie i nadania jej Statutu,
i) zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych
do utwardzenia,
j) stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg gminnych przeznaczonych do utwardzenia,
k) udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2107 C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
l) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku,
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie,
n) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

3. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

4. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian