Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 90/2020 14.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 83/2020 22.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 60/2020 12.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 50/2021 30.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 111/2020 12.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 111/2020 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz prowadzenia w tych sprawach postępowań Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 110/2020 12.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz prowadzenia w tych sprawach postępowań Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 33/2020 03.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 32/2020 03.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 31/2020 03.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/248/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/248/21 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/247/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/247/21 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/246/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/246/21 w sprawie uznania petycji z dnia 1 marca 2021 roku za bezzasadną Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/245/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/245/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2026 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/244/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/244/21 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2023 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/243/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/243/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/242/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/242/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/241/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/241/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o. o. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/240/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/240/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/239/21 29.04.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/239/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 114/2020 14.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 114/2020 w sprawie: określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Kowalewo Pomorskie uczestnikom projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” o numerze POIG.08.03.00-04-265/13 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, po zakończeniu trwałości projektu Szczegóły
« 1 2 3 78 79 »