Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim” 13:08 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m” 13:06 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m” 13:04 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok 11:19 07-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Pawła Thiem, ESPRO Sp. z o.o., ul. Równinna 13b, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, 184 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie 13:57 06-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „MLEWO” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach nr. ew. 7 i 17 w miejscowości Mlewo, Gmina Kowalewo Pomorskie 13:55 06-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 111/2020 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz prowadzenia w tych sprawach postępowań 13:50 06-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz prowadzenia w tych sprawach postępowań 13:49 06-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” 13:45 06-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 13:40 06-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” 13:38 06-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Zapytanie ofertowe – Zadanie: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2021 08:43 06-05-2021 Artykuł Szczegóły
Petycja z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 07:53 06-05-2021 Artykuł Szczegóły
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowalewo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2020 r. 14:40 05-05-2021 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIX/248/21 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kowalewo Pomorskie 14:07 05-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/247/21 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim 13:59 05-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/246/21 w sprawie uznania petycji z dnia 1 marca 2021 roku za bezzasadną 13:54 05-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/245/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2026 13:50 05-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/244/21 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2023 13:46 05-05-2021 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XXIX/243/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok 13:32 05-05-2021 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 165 166 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>