Zawiadomienia i obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Pawła Thiem, ESPRO Sp. z o.o., ul. Równinna 13b, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, 184 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103 w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 196, 197, 122, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 301/11 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że decyzja dotycząca ustalenia warunków zabudowy w przedmiotowej sprawie została wydana Szczegóły
Artykuł 16.04.2021 Obwieszczenie z dn. 13.04.2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, 184 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami indywidualnymi i kablami je zasilającymi w rejonie ulicy Główny Dworzec i Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 1, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 5, 16/1, 16/2, 18, 3, 19, 21 oraz 32 położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Obwieszczenie (dot. postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 301/11 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103 w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 196, 197, 122, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w m. Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie (Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie (Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Szczegóły
Artykuł 23.03.2021 Obwieszczenie z dnia 22.03.2021 r. – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Pawła Thiem, ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4KV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 364/23, 364/22, 364/21, 364/20, 364/19, 364/18, 364/17, 364/16, 364/15, 364/14, 364/13, 364/12, 364/11, 364/10, 364/9, 364/6, 260 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy oraz na działkach o numerach ewid. 226/23, 226/20, 226/19, 226/18, 226/14, 226/13, 226/10, 226/8 obręb ewidencyjny Frydrychowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami indywidualnymi i kablami je zasilającymi w rejonie ulicy Główny Dworzec i Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 1, 2/1, 2/4, 2/5, 4, 5, 16/1, 16/2, 18, 3, 19, 21 oraz 32 położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie z dnia 04.02.2021 r.: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Rafała Drygalskiego, ul. Sieradzka 29, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie dwóch złączy kablowych SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 319/2, 316 oraz 304, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych – jednorodzinnych w miejscowości Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 193/6, 196, 186, 200, 193/2, 184, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43, 193/42, 193/41, 193/40, 193/39, 193/38, 193/37, 193/36, 193/35, 193/34, 193/33, 193/32, 193/31, 193/30, 193/29, 193/25, 193/24, 193/23, 193/19, 193/18, 193/17, 193/16, 193/15, 193/14, 193/13, 193/12, 193/11, 193/10, 193/9, 193/8, 193/7, obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działce nr geod. 20/2, obręb ewidencyjny Kamionki Małe, gm. Łysomice Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację, iż w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 18.11.2020 r. (data wpływu 19.11.2020 r.) znak SKO-72-161/20 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję nr 6/2020 z dnia 01.09.2020 r. postępowanie administracyjne w zakresie ustalającym lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w m. Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie, będzie dalej prowadzone. Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Felskiego, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z dwoma słupami – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej 15 kV typu AFL 25 mm2 i AFL 35 mm2 na linię niepełnoizolowaną typu EKOPAS CCST 20 kV 50 mm2 i 70 mm2 na linii 15 kV GPZ Kowalewo – Chełmonie” – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 53, 50, 49 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowy dwóch złączy kablowych SN – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 319/2, 316, 304, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bilskiego, ul. Antoniego Depczyńskiego 3, 87-140 Chełmża, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Główny Dworzec oraz przyłączy gazowych od projektowanego gazociągu do szafek gazowych wolnostojących w linii ogrodzeń nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 2/1, 2/4, 2/5 i szafki naściennej na budynku mieszkalnym na dz. ozn. nr 1 przy ul. Główny Dworzec w miejscowości Kowalewo Pomorskie. Budowa sieci gazowej rozdzielczej n/c z przyłączami ma na celu zaopatrzenie w gaz ziemny dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych do potrzeb przygotowania gorących posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 1, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 oraz 7, obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pana Jarosława Koper, ul. Kościuszki 13, 10-502 Olsztyn wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 114/4, 114/3 oraz 120/1 obręb ewidencyjny Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz z dwoma słupami – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV typu AFL 25 mm2 i AFL 35 mm2 linię niepełnoizolowaną typu EKOPAS CCST 20 kV 50 mm2 i 70 mm2 na linii 15 kV GPZ Kowalewo – Chełmonie – realizacja na działkach nr geod. 53, 50 oraz 49, obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły